Pravidla soutěže

Všeobecná pravidla soutěže Playdoh – Podmořský svět

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Soutěž Playdoh – Podmořský svět (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím playdohskolka.cz (dále jen „web“), na stránkách: http://playdohskolka.cz/

Organizátorem soutěže je společnost Hasbro Czech, s.r.o, Hvězdova ulice 1716/2B – City Tower 142 00 Praha 4, IČ: 27575331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 116835 (dále jen „organizátor“).

Pořadatelem soutěže je reklamní agentura Nydrle s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800, IČ 27140849, DIČ CZ27140849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 99365 (dále jen „pořadatel“)

III. Místo průběhu soutěže

Soutěž probíhá společně na území České a Slovenské republiky prostřednictvím playdohskolka.cz (dále jen „místo konání soutěže“).

IV. Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 16. 4. 2018 od 00:00:00. do 18. 5. 2018 do 23:59:59 (dále jen „doba trvání soutěže“)

V. Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, soutěžící mladší než 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je registrována na playdohskolka.cz. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže až pětkrát, tj. vložit maximálně pět soutěžních fotografii (dále jen „Soutěžní fotografie“).

VI. Princip soutěže

Principem soutěže je nahrát soutěžní fotografii na webové aplikaci běžící na doméně playdohskolka.cz

Soutěžní fotografie nesmí:

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České a Slovenské republiky;

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g) obsahovat skrytou reklamu;

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní fotografie splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplnou nebo jinak vadnou Soutěžní fotografii, mající za následek nemožnost použití Soutěžní fotografii pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

Soutěžící se zavazuje nahrát pouze Soutěžní fotografii, jejímž je autorem nebo ke které má od autora a všech osob na fotografii zobrazených či uvedených (zmiňovaných) nebo s ní jinak spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího.

Soutěžící se zavazuje nahrát pouze Soutěžní fotografii, jejímž je autorem nebo ke které má od autora a všech osob na fotografii zobrazených či uvedených (zmiňovaných) nebo s ní jinak spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího.

VII. Výhry a vyhlášení vítězů

Výhry v soutěži jsou následující:

1. MÍSTO: Vstup pro celou třídu do Mořského světa v pražských Holešovicích http://www.morsky-svet.cz/ + pro každé dítě samostatná výhra - batůžek (https://www.alza.cz/hracky/play-doh-muj-kreativni-batoh-d5145373.htm). Pro každou výherní školku se jedná o maximálně 1 skupinovou návštěvu pro 30 dětí a pro ně 30 batůžků. První místo a návštěvu v Mořském světě mohou získat až 2 školky (vždy výherní skupina dětí, která pracovala na výtvoru). Cesta (doprava) není součástí výhry.

2. MÍSTO: Play-Doh workshop kreativního tvoření a zábavy – Pan Kelímek (maskot) spolu s proškolenými promotéry dorazí za vámi do školky s připraveným edukativně-zábavným programem (celkem 4 hodinový program – termín a začátek po individuální domluvě s výherní školkou). Odměnu za druhé místo získají až 3 školky. Maximální počet návštěv je 1x na školku, pro výherní skupinu dětí (maximum 30 dětí).

3. MÍSTO: Play-Doh modelína na celý rok (https://www.alza.cz/hracky/play-doh-velke-baleni-20-ks-d4671242.htm). Na třetím místě se může umístit až 5 školek, pro které je připraveno každý měsíc 5 balení Play-Doh modelíny 20ks, které jim bude zasíláno každý měsíc (celkem 10 školních měsíců). Každá výherní školka získá celkem 50 ks velkého balení Play-Doh. Maximální výhra na školku je 50 ks.

4. MÍSTO: Play-Doh – Můj první psací stůl https://www.alza.cz/hracky/play-doh-muj-prvni-psaci-stul-d5146371.htm. Na čtvrtém místě se mohou umístit až 3 školky, a každá výherní školka (výherní skupina dětí) obdrží 3x krásný barevný psací stůl Play-Doh.

5. MÍSTO: Play-Doh – Kreativní kyblík https://www.alza.cz/hracky/play-doh-kreativni-kyblik-d5145368.htm. Na pátém místě odměňujeme až 3 školky. Každá výherní školka (výherní skupina dětí) obdrží vždy 3x tento kreativní kyblík.

6. MÍSTO: Výukové sety Play-Doh. Edukativní sady Play-Doh až pro 4 školky! Každá výherní školka obdrží celkem 10 vybraných setů Play-Doh pro zábavu i vzdělávání dětí.

Tříčlenná porota sestavená ze zástupce pořadatele, organizátora a jedné osoby vybrané pořadatelem (dále jen jako „porota“) vybere 20 Soutěžních fotografií. Rozhodujícím kritériem pro určení vítězných Soutěžních fotografií je výjimečnost, originalita a přínosnost daného soutěžního příspěvku a zároveň splnění podmínek soutěže.

Z mechanismu platného pro určení výherců soutěže vyplývá, že jejich určení nebude provedeno náhodným výběrem, loterií ani losováním.

Výherci budou vyhlášeni nejpozději do tří týdnů od ukončení soutěže a budou informováni o výhře formou emailů, pod kterým jsou zaregistrováni.

VIII. Předání výher

Výherce je povinen odpovědět pořadateli soutěže na zprávu o výhře, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zaslání e-mailu o výhře a prokázat svou totožnost a věk pro převzetí výhry. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Výhra bude výherci osobně předána v provozovně pořadatele na základě písemného předávacího protokolu o výhře. V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení čl. VIII těchto pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a plat, že výhru je možné předat pouze zákonnému zástupci. Pokud zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto článku VIII, nárok na výhru propadá ve prospěch pořadatele.

Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.

Výherce neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře.

IX. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

8 Soutěžící se zavazuje nahrát pouze Soutěžní fotografii, jejímž je autorem nebo ke které má od autora a všech osob na fotografii zobrazených či uvedených (zmiňovaných) nebo s ní jinak spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího.

Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

Účastí v této soutěži dle článku III. těchto pravidel dává soutěžící organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu název subjektu, IČO, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen pořadatel soutěže.

Účastí v soutěži dle článku III. těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel i organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich název subjektu, IČO, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

X. Autorská práva

Soutěžící odpovídá za to, že vložením soutěžní fotografie na webové aplikaci playdohskolka.cz a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli i organizátorovi bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel a organizátor není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem či ogrganizátorem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele a organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na internetové adrese playdohskolka.cz/pravidla a zároveň uložena v písemné podobě na adrese pořadatele soutěže, společnosti Nydrle s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800.

Play-Doh
zakoupíte

u našich partnerů.